Πολιτική Ποιότητας

Η Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας FOXLINE SOLUTIONS AE, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας, οι οποίοι είναι:

  • η παροχή προϊόντων & υπηρεσιών σύμφωνα με υψηλές τεχνικές προδιαγραφές
  • η παροχή στον πελάτη εξειδικευμένης τεχνογνωσίας
  • η διατήρηση υψηλού επιπέδου αποδοτικότητας.

Η Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας FOXLINE SOLUTIONS AE, αποτελεί την βάση για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας. Παραμένει σταθερή και σ’ αυτήν βασίζεται η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Η πολιτική για την ποιότητα:

  • είναι κατάλληλη για το πλαίσιο λειτουργίας της εταιρείας
  • υποστηρίζει την στρατηγική της κατεύθυνση, που είναι η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με υψηλές τεχνικές προδιαγραφές και η διατήρηση υψηλού επιπέδου αποδοτικότητας

Όλα τα στελέχη της εταιρείας είναι υπεύθυνα για την διασφάλιση της δέσμευσης της εταιρείας προς την Ποιότητα κάνοντας παράλληλα μία συνεχή προσπάθεια για την βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Μόνιμος στόχος και δέσμευση είναι η συνεχής βελτίωση, μέσα από μια διαδικασία καθορισμού της επιτυχίας στόχων για την ποιότητα και τη βελτίωση των διεργασιών της εταιρίας και η συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία και τις λοιπές εφαρμοστέες απαιτήσεις που διέπουν την λειτουργία της επιχείρησης. Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης, εξετάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα η καταλληλόλητα, η επάρκεια και η αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης ποιότητας.

Ο Γενικός Διευθυντής

Ημερομηνία: 03.05.19