Παραγωγή / Κοστολόγηση

Η ενότητα αφορά την παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας μίας επιχείρησης που επεξεργάζεται Α΄ ύλες και παράγει ή μεταποιεί τελικά προϊόντα.

Αποτέλεσμα την λογιστική-απολογιστική καταγραφή των ποσοτήτων και αξίων σε όλα τα υποσυστήματα που απαιτείται. (Βιβλίο Προδιαγραφών Βιβλίο Αποθήκης Γ.Β.Ε & Αμέσα Εργατικά κόστη)

Τα πρωταρχικά στοιχεία που αφορούν την παραγωγή είναι δύο

  • Σύνδεση με όλα τα συστήματα διαχείρισης κρατήσεων/εστίασης της αγοράς
  • Διαδικασίες προσφορών /εγκρίσεων / παραγγελιών

Επιπλέον δυνατότητα της παραγωγικής διαδικασίας είναι ο προγραμματισμός της παραγωγής με εντολές παραγωγής που αποτελούν στοιχείο προγραμματισμού της παραγωγικής διαδικασίας.

Extra Δυνατότητες Παραγωγής

  1. Η κοστολόγηση παραγωγής Επιμερισμός Γ.Β.Ε / Άμεσα Εργατικά.
  2. Η ύπαρξη Αναλυτικής λογιστικής για να καταγράψει τις αξίες που αφορούν Εργατικό κόστος ή Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα δεν είναι απαραίτητη. Επιπλέον η κοστολόγηση με συμμετοχή κοστολογικών στοιχείων γίνεται με manual καταχώρηση των αξιών των εξόδων με επιμερισμό του κόστους σε Παραστατικά μαζικά.

  3. Οι Βαθμίδες της κοστολόγησης
  4. Οι Βαθμίδες κοστολόγησης είναι το εργαλείο που προσφέρει το σύστημα ούτως ώστε να αναλύεται το δένδρο των προδιαγραφών. Απαιτείται η χρησιμοποίησή του πριν την κοστολόγηση κάθε φορά που υπάρχει μία νέα προδιαγραφή.

  5. Παρακολούθηση συμπαραγώγου & υποπροϊόν ;
  6. Συμπαράγωγα: Είναι τα είδη που παράγονται ταυτόχρονα με το κυρίως παραγόμενο και αντλούν μέρος του κόστους που βαρύνει την προδιαγραφή. Για παράδειγμα από την επεξεργασία του Γάλακτος παράγεται μαζί και βούτυρο και κρέμα Γάλακτος.

    Υποπροϊόντα: Είναι τα είδη που προκύπτουν ως υπολείμματα παράλληλα με την παραγωγή του κυρίως προϊόντος, αλλά δεν συμμετέχουν στην κοστολόγηση, δεν παίρνουν κόστος από αυτήν. Με αυτό τον τρόπο λειτουργεί για παράδειγμα το οποιοδήποτε scrap (Από την κοπή λευκοσιδήρου προκύπτουν ρετάλια).