Soft1 Mobile Εφαρμογές

Οι νέες mobile εφαρμογές απευθύνονται σε κάθε επιχείρηση που η κεντρική μηχανογράφηση της υλοποιείται με το λογισμικό Soft1 και επιθυμεί οι εργαζόμενοι της να έχουν τη δυνατότητα αξιοποίησης σε πραγματικό χρόνο των δεδομένων της επιχείρησης, ακόμη και όταν βρίσκονται μακριά από το γραφείο τους.

Οι εφαρμογές λειτουργούν σήμερα σε περιβάλλον Android και iOS, ενώ σύντομα θα είναι διαθέσιμες και σε άλλες διαδεδομένες πλατφόρμες.

Soft1 mCRM

Η αποτελεσματική διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες είναι πια στο κέντρο κάθε λειτουργίας μιας σύγχρονης επιχείρησης. Η εφαρμογή Soft1 mCRM προσφέρει σημαντικές δυνατότητες στα στελέχη της επιχείρησης, καθώς σε πραγματικό χρόνο, όπου κι αν βρίσκονται, έχουν στη διάθεσή τους όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για τις καθημερινές εργασίες και επαφές με τους πελάτες τους.

Πρόκειται για μια λύση στην αιχμή της τεχνολογίας που επιτρέπει την αποτελεσματικότερη οργάνωση των λειτουργιών της επιχείρησης, με πλήρη αυτοματοποίηση των διαδικασιών πώλησης και υποστήριξης πελατών.

Για καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών και όχι μόνο!

Η mobile εφαρμογή Soft1 mCRM είναι άμεσα λειτουργική και αξιοποιήσιμη σε μηχανογραφικές εγκαταστάσεις Soft1, ανεξάρτητα από το μοντέλο λειτουργίας τους (on-premise ή στο cloud)! Απλά, οικονομικά και με λυμένες όλες τις τεχνικές δυσκολίες!

Το εταιρικό CRM είναι τώρα διαθέσιμο με ασφαλή και αξιόπιστη πρόσβαση στη κεντρική μηχανογράφηση Soft1 μέσω φορητών συσκευών (smartphone, tablet κλπ.), χωρίς άλλες ειδικές απαιτήσεις!

Η mobile CRM λύση της SoftOne είναι το κατάλληλο εργαλείο που συμβάλλει στην αύξηση των εσόδων της επιχείρησης με επιτάχυνση των αγοραστικών αποφάσεων, στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, στη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας των στελεχών της.

Βασικά πλεονεκτήματα

Η εφαρμογή Soft1 mCRM είναι πλήρως ενταγμένη στη κεντρική μηχανογράφηση Soft1 της επιχείρησης, μέσω της οποίας καθορίζονται και ελέγχονται τα δικαιώματα πρόσβασης των χρηστών.

Κάθε χρήστης μέσω της φορητής συσκευής του μπορεί να εκμεταλλευθεί πληροφορίες πωλήσεων – παραγγελιών – υποστήριξης, να δρομολογήσει ενέργειες για επίλυση περιστατικών, να ικανοποιήσει αιτήματα πελατών, να διαχειρισθεί ευκαιρίες πώλησης, να διεκπεραιώσει εργασίες που αφορούν σε παραγγελίες και εισπράξεις.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Soft1 mCRM απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση που η κεντρική μηχανογράφηση της υλοποιείται με το λογισμικό Soft1 Open Enterprise και επιθυμεί οι εργαζόμενοι της να έχουν τη δυνατότητα διασύνδεσης σε πραγματικό χρόνο με τα δεδομένα της επιχείρησης, ακόμη και όταν βρίσκονται μακριά από το γραφείο τους.

Η εφαρμογή λειτουργεί σήμερα σε περιβάλλον Android και iOS, ενώ σύντομα θα είναι διαθέσιμη και σε άλλες διαδεδομένες πλατφόρμες.

Δυνατότητες

Οι βασικές ενότητες της εφαρμογής είναι:

 • Πελάτες
 • Ημερολόγιο
 • Επαφές
 • Ευκαιρίες Πώλησης
 • Leads
 • Κλήσεις
 • Εργασίες
 • Συναντήσεις
 • Πωλήσεις
 • Παραγγελίες
 • Εισπράξεις
 • Είδη

Κάθε μία από τις ενότητες αυτές ικανοποιεί τις εξής λειτουργίες:

 • Εμφανίζει τις εγγραφές της αντίστοιχης ενότητας που υπάρχει στην κεντρική μηχανογράφηση Soft1
 • Επιτρέπει τη δημιουργία νέων εγγραφών, αλλά και μεταβολές ή διαγραφές σε υφιστάμενες εγγραφές

Οφέλη για την επιχείρηση

Κάθε επιχείρηση μπορεί τώρα με την εφαρμογή Soft1 mCRM να επιτύχει σημαντική μείωση λειτουργικού κόστους και να ενισχύσει σημαντικά:

 • την παραγωγικότητα των στελεχών της
 • την αποδοτικότητα των διαδικασιών πώλησης
 • την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • το βαθμό ικανοποίησης των πελατών της

Το Soft1 mCRM επιτρέπει στα στελέχη που εργάζονται εκτός γραφείου:

 • να διαχειρισθούν αποτελεσματικά τις νέες ευκαιρίες πώλησης
 • να διεκπεραιώσουν άμεσα παραγγελίες και πληρωμές
 • να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πελατών τους
 • να έχουν τη δυνατότητα λήψης γρήγορων και σωστών αποφάσεων

Soft1 QuickView

H mobile εφαρμογή Soft1 QuickView παρέχει τη δυνατότητα άμεσης προβολής της οικονομικής εικόνας μιας επιχείρησης.

Τα στοιχεία που παρουσιάζει η εφαρμογή είναι τα ακόλουθα:

Έσοδα: Μικτό κέρδος, Πωλήσεις, Κόστος Πωληθέντων, Έσοδα από Υπηρεσίες, Λοιπά Έσοδα, Κέρδη από Πώληση Παγίων

Έξοδα: Αγορές, Υπηρεσίες, Μισθοδοσία, Λοιπές Δαπάνες (πλην Μισθοδοσίας), Αποσβέσεις Παγίων, Ζημιές από Πώληση Παγίων

Απαιτήσεις: Υπόλοιπα Πελατών, Υπόλοιπα Χρεωστών, Αξιόγραφα Εισπρακτέα

Υποχρεώσεις: Υπόλοιπα Προμηθευτών, Υπόλοιπα Πιστωτών, Αξιόγραφα Πληρωτέα, Δάνεια Μεσοπρόθεσμα, Δάνεια Μακροπρόθεσμα

Ταμείο: Μετρητά, Πιστωτικές Κάρτες, Λογαριασμοί Καταθέσεων Όψεως, Λογαριασμοί Καταθέσεων Προθεσμίας, Λογαριασμοί Εγγυήσεων Προθεσμίας, Λογαριασμοί Εκχώρησης Τιμολογίων.

Η εφαρμογή λειτουργεί σήμερα σε Android και iOS, ενώ σύντομα θα είναι διαθέσιμη και σε άλλες πλατφόρμες.

Soft1 MyPortal

H mobile εφαρμογή Soft1 MyPortal παρέχει τη δυνατότητα εμφάνισης των ενεργών data gadgets που σχεδιάζονται στο Soft1 Portal tης εγκατάστασης.

Τα data gadgets δίνουν άμεσα και σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για επιλεγμένα μεγέθη που επιθυμεί κάποιος χρήστης να παρακολουθεί (π.χ. ανοιχτές υποθέσεις πελατών από το CRM, εισερχόμενα αναπάντητα e-mails, αξία πωλήσεων ανά κατηγορία και χρονική περίοδο, top-10 πωλήσεις ειδών ή πελατών κλπ.)

Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα εμφάνισης όλων των data gadgets της κεντρικής μηχανογράφησης Soft1 στα οποία ο χρήστης έχει δικαίωμα πρόσβασης, με επιλογή μέσω μιας εύχρηστης λίστας αυτών που θέλει να βλέπει άμεσα στην συσκευή του. Η πλοήγηση στα data gadgets είναι εξαιρετικά εύκολη και τα δεδομένα απεικονίζονται με τη μορφή πίνακα ή σε γραφική αναπαράσταση.